Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka dotyczy zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, które podają nam Państwo w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego kokino.com.pl(zwanym dalej „Sklepem internetowym”) prowadzonego przez SKORO Kamil Majewski, ul. Sybiraków 21, 05-500 Julianów, NIP 9441795594, REGON 147067616. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe swoich klientów tak aby świadczone przez nas usługi były zawsze na najwyższym poziomie.

Korzystając z naszych usług i robiąc zakupy w naszym Sklepie internetowym, powierzacie nam Państwo swoje dane osobowe, niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu to robimy oraz do czego je wykorzystujemy.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane zebrane od Państwa dane osobowe, jest SKORO Kamil Majewski, ul. Sybiraków 21, 05-500 Julianów.

 

Skąd mamy Państwa dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy świadcząc Usługi na Państwa rzecz.

Przetwarzamy dane, które podali nam Państwo podczas zakładania konta w naszym Sklepie internetowym lub podczas składania Zamówienia. Są to przede wszystkim dane niezbędne do założenia Konta, realizacji umowy, kontaktu z Państwem. Zakres przetwarzanych przez nas danych może się różnić, dlatego informacje o zakresie przetwarzania udostępnionych nam danych zawsze mogą Państwo uzyskać zadając pytanie na adres email:biuro@kokino.com.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny: SKORO Kamil Majewski, ul. Sybiraków 21, 05-500 Julianówz dopiskiem „Dane osobowe”.

Dane, które nam Państwo podają to:

 • imię i nazwisko;
 • adres dostawy;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • NIP (w przypadku firm).

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, zbieramy je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Państwa dane osobowe są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym
i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

 

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do założenia konta w naszym Sklepie internetowym, w celu realizacji zawartej z Państwem umowy (sprzedaży i dostawy zakupionych Towarów), a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, bądź w innych celach, na które wyrazili lub wyrażą Państwo zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W szczególności jest to nam niezbędne do:

 • założenia Konta w naszym Sklepie internetowym;
 • umożliwienia realizacji zawartej z Państwem umowy (sprzedaży i dostawy zakupionych Towarów);
 • obsługi zapytań, które do nas Państwo kierują;
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczonymi przez nas usługami i realizacji Zamówień;
 • obsługi reklamacji i zwrotów.

Ponadto, przetwarzamy Państwa dane dla celów podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa.

Informujemy, że przetwarzamy także Państwa dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, takim uzasadnionym interesem jest:

 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie bezpieczeństwa Usług oraz realizacji Zamówień;
 • przechowywanie danych osobowych dla celów archiwizacyjnych oraz wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • a także w celu windykacja należności.

Dodatkowo w przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie odrębnej zgody na wskazane cele, taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób w jaki Państwo ją wyrazili. Będziemy jednak przetwarzać Państwa dane osobowe, dopóki nie wycofają Państwo zgody.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Zakładając konto w naszym Sklepie Internetowym lub składając Zamówienie, podali nam państwo swoje dane osobowe, które są nam niezbędne do założenia konta i/lub realizacji Zamówienia. Jeżeli jednak, obowiązujące przepisy prawa dotyczące np. kwestii podatkowych lub rachunkowych nakładają na nas obowiązek zebrania innych danych, możemy wymagać podania innych danych osobowych.
W przypadku odbierania od Państwa dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, podanie przez Państwa takich danych osobowych jest dobrowolne.

 

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec nasw zakresie przetwarzanych danych osobowych?

Nasze zasady ochrony prywatności, dają Państwu możliwość skorzystania z przysługujących Państwu praw przyznanych przez RODO w każdym momencie. Prawa, które Państwu przysługują to: (i) prawo dostępu do danych osobowych; (ii) prawo sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych; (iii) prawo do ograniczenia ich przetwarzania; (iv) prawo do przenoszenia danych osobowych; (v) prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; (vi) a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Oznacza to, że:

 • gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne – mogą Państwo żądać sprostowania swoich danych;
 • gdy Państwa dane nie będą już niezbędne dla celów, dla których je zebraliśmy, cofną Państwo zgodę na ich przetwarzanie, zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania, Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa – mogą Państwo żądać usunięcia z naszych zasobów swoich danych osobowych;
 • gdy zauważą Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem lun wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych. W takim przypadku ograniczymy ich przetwarzanie na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość Państwa danych osobowych lub do czasu ustalenia czy istnieją prawnie uzasadnione podstawy (np. podatkowe, rachunkowe, obrona lub dochodzenie roszczeń), które są nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu. W jakich sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych:
 • jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub zawartej umowy – mogą Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@kokino.com.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny:SKORO Kamil Majewski, ul. Sybiraków 21, 05-500 Julianów.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez nas do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane, jeśli jest to niezbędne do realizacji Państwa Zamówień.  

W takim przypadku będziemy przekazywać Państwa dane wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom danych, np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, informatyczne, hostingowe, agencjom analitycznym i marketingowym, dostawcom usług płatniczych i transportowych (kurierskich) oraz podmiotom obsługujący newsletter.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu usunięcia Państwa konta w naszym Sklepie internetowym oraz po zakończeniu umowy do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania zawartej z Państwem umowy.
W przypadku wyrażenia zgody dla celów marketingowych, dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody/zgód przez osobę, której dane dotyczą.

Jeżeli zorganizujemy konkurs lub akcję promocyjną, w której będą mogli Państwo wziąć udział, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas ich trwania. W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy je przechowywać przez okres, w którym będziemy zobowiązani do zachowania Państwa danych osobowych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany (bez udziału czynnika ludzkiego) poprzez profilowanie?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Podejmowanie decyzji
w sposób zautomatyzowany (profilowanie) odbywa się w celu poprawy i ułatwienia świadczenia usług w Serwisie, na potrzeby spersonalizowanego newslettera oraz marketingu (w tym analizowanie
i profilowanie danych w celach marketingowych).

 

Czy zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Oczywiście, dbamy i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Ponadto, nie udostępniamy Państwa danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Jeżeli powierzamy Państwa dane osobowe innym podmiotom, będą Państwo o tym poinformowani, a dodatkowo dzieję się tak wyłącznie w drodze umowy na przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu zawartej na piśmie.

 

W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Państwu praw?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się na adres email:biuro@kokino.com.pllub pisemnie na adres korespondencyjny: SKORO Kamil Majewski, ul. Sybiraków 21, 05-500 Julianówz dopiskiem „Dane osobowe”.

 

 

Polityka cookies

 

Czym są pliki cookies?

Poniższa część – Polityka cookies – określa zasady korzystania z tzw. plików cookies przez serwis internetowy kokino.com.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony przez SKORO Kamil Majewski, ul. Sybiraków 21, 05-500 Julianów, NIP 9441795594, REGON 147067616(zwanym dalej „Usługodawcą”).

Pliki cookie to pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron www. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Oznacza to, że nasza strona internetowa nie ma i nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na Państwa komputerze. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies możliwe jest ustalenie, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony podczas korzystania z Serwisu i robienia zakupów, co z kolei umożliwia odpowiednie dostosowanie wyświetlanych Państwu treści.

 

Jakie są rodzaje plików cookies i w jaki sposób się je wykorzystuje?

Nasz Serwis wykorzystuje pliki cookies techniczne, analityczne i marketingowe.

Techniczne pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego działania naszego Sklepu internetowego i są pozwalają nam:

 • optymalizować nasz Sklep internetowy pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej Państwo wykorzystujecie – dzięki temu Państwa komputer, tablet czy telefon, podczas odwiedzania naszego Sklepu internetowego poprawnie i czytelnie wyświetli naszą stronę internetową (personalizacja);
 • zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym osobowym;
 • zapamiętać, czy osoba korzystająca ze Sklepu internetowego wyraziła zgodę na wyświetlanie na stronie Sklepu internetowego wybranych treści (dopasowanie
  i emitowanie treści);
 • utrzymać aktywną sesję logowania zarejestrowanych użytkowników naszego Sklepu internetowego w czasie jego odwiedzania.

Analityczne pliki cookies służą ulepszeniu funkcjonowania naszego Sklepu internetowego i pozwalają nam mierzyć - bez identyfikacji danych osobowych osób korzystających z naszego Sklepu internetowego - skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych. Dzięki analitycznym plikom cookies, tworzone są zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest Sklep internetowy. Te działania pozwalają nam stale udoskonalać strukturę i zawartość naszego Sklepu internetowego, tak abyśmy mogli w największym możliwym stopniu odpowiadać na Państwa potrzeby.

Pliki cookies marketingowe, są z kolei wykorzystywane wyłącznie w celu dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie naszego Sklepu internetowego, jak i w sieciach naszych partnerów, do Państwa potrzeb i upodobań.

 

Jaki jest okres wykorzystywania i przechowywania plików cookies?

Okres wykorzystywania i przechowywania plików cookies w naszym Sklepie internetowym zależy od ich rodzaju, to jest:

 • sesyjne pliki cookies – pozostają na Państwa urządzeniach aż do opuszczenia przez Państwa naszego Sklepi internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • stałe pliki cookies – pozostają na Państwa urządzeniach przez określony czas albo do momentu, kiedy je Państwo ręcznie usuną.

 

Jakie dane są zbierane w plikach cookies?

Za pomocą technologii cookies, nasz Sklep internetowy zbiera jedynie anonimowe dane statystyczne Państwa jako osób korzystających z naszego Sklepu internetowego takie jak:

 • Typ przeglądarki i jej ustawienia;
 • Informacje o systemie operacyjnym Państwa urządzenia za pomocą, którego korzystacie z naszego Sklepu internetowego;
 • Informacje o zainstalowanych plikach cookies;
 • Informacje o innych identyfikatorach przypisanych Państwa;
 • Adres IP, z którego Państwa urządzenie uzyskuje dostęp do naszego Sklepu internetowego;
 • Informacje o Państwa aktywności na urządzeniu za pomocą korzystacie Państwo z naszego Sklepu internetowego, w tym o odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych
  i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych;
 • Informacje o położeniu geograficznym Państwa urządzenia za pomocą, którego korzystacie Państwo z naszego Sklepu internetowego.

Wszystkie zbierane dane, służą do poprawy wygody korzystania ze Sklepu internetowego oraz w celu minimalizacji uciążliwości wyświetlanych reklam.

 

Kiedy i w jaki sposób usuwane są pliki cookies?

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli jednak nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz Sklep internetowy, mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, by zapobiec zapisywaniu lub wczytywaniu plików cookies podczas odwiedzin naszego Sklepu internetowego. Zwracamy jednak uwagę, że brak możliwości zapisywania lub wczytywania plików cookies przez stronę naszego Sklepu internetowego może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl